Home  Boka med oss Användarvillkor Privacy

SEKRETESSPOLICY OCH BEHANDLING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

7.1 BravoNext SA, ett schweiziskt företag inom Bravofly Rumbo Group (företagsnummer : CH-501.3.014.881-1), med huvudsäte på Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Schweiz (tel. 0041-916833339), erkänner vikten av att skydda Användarnas integritet och rättigheter när de använder sig av Webbplatsen och dess Tjänster. Internet är potentiellt ett mycket kraftfullt verktyg för spridning av personuppgifter; BravoNext och företag inom Bravofly Rumbo Group förbinder sig att respektera de regler om skydd av personuppgifter och säkerhet för att garantera användarna en säkrare, kontrollerad och konfidentiell nätsurfning.
Denna integritetspolicy kan ändras i framtiden för att säkerställa fortsatt respekt för tillämpad lagstiftning i händelse av att den skulle ändras eller uppdateras.
Användarna uppmanas att noggrant läsa de regler som tillämpas av företaget för insamling och behandling av personuppgifter samt för att kunna fortsätta erbjuda en tillfredsställande service.

7.2 Denna integritetspolicy, vilken är i enlighet med personliga dataskyddsregler, beskriver de metoder som används av företaget för att hantera och behandla personuppgifter om:
(i) Användare som konsulterar och använder webbplatsen och
(ii) Användare som nyttjar Tjänsten
Användare är skyldiga att lämna exakta, korrekta och aktuella personuppgifter för att upprätta och förvalta en avtalsrelation med Innehavaren och för att på ett korrekt sätt utföra köpet av den valda turisttjänsten. Användaren erkänner att tillförseln av felaktiga, ofullständiga och inaktuella uppgifter förhindrar Innehavaren från att leverera dess tjänster.
I enlighet med den Schweiziska federala lagen från den 19 juni 1992 om dataskydd (LDP) och artikel 45 i den schweiziska federala lagen om tillsyn över försäkringsbolag (LSA), informerar vi Användaren om att dennes personuppgifter lagras och behandlas av BravoNext på ett sätt och för de ändamål som anges nedan i enlighet med de villkor och syften som anges i LDP och LSA.

7.3 Innehavaren är BravoNext SA (hädanefter, ”BravoNext” eller ”Innehavaren”) och de företag med vilka man samarbetar med, har en relation med eller som utgör en del av Bravofly Rumbo Group. En komplett och uppdaterad lista med de företag som har en relation eller ett samarbete med BravoNext eller utgör en del av Bravofly Rumbo Group kan efterfrågas på följande e-mailadress: privacy@lastminutegroup.com.

7.4 Användarnas personuppgifter samlas in:
- från användarna, via deras elektroniska leverans som sker vid registrering på webbplatsen eller per telefon. Dessa data inkluderar Användarens namn, efternamn, adress, e-mailadress, telefonnummer etc., vilket är nödvändigt i syfte att välja och köpa flyg, hotell eller annan turisttjänst och för ytterliggare ändamål som avses i dessa regler och villkor.
- via datorsystem och programvaruprocedurer för driften av webbplatsen i samband med dess normala verksamhet. Uppgifterna samlas in på ett underförstått sätt som ett resultat av kommunikationsprotokoll för internet. Denna information samlas inte in för identifiering av användare, men som ett resultat av dess bearbetning och tillsammans med uppgifter som innehas av tredje part, kan det leda till identifiering av användare. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tiden vid förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, koden som anger statusen för det svar från servern (lyckad, misslyckad etc.) och andra parametrar relaterade till användardatorns operativsystem och miljöer. Denna data används endast för att skapa anonym statistik om användning av webbplatsen och verifiering av dess korrekta funktion. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid eventuella databrott som skadar webbplatsen.
- på webbplatsen via cookies. Cookies är information som ofta innehåller en enda anonym ID-kod som skickas till webbläsaren av en webbserver och lagras sedan på hårddisken på användarens dator. De cookies som finns i användarens hårddisk läses sedan om av den webbplats som skickade dem vid eventuella efterföljande anslutningar. BravoNext kan använda cookies för att lagra, och om krävs, spåra personlig data som lämnas av dess användare för att kunna ge en bättre service till de samma.
I händelse av att data hämtas via cookies, används den direkt av Innehavaren eller företag med vilka man samarbetar med för att säkerställa en snabb och direkt tillgång till tjänsten, förenkla navigering på webbplatsen samt för marknadsföringsändamål relaterade till Tjänsten som tillhandahålls av Innehavaren. All användardata som inte samlas in för direkt kommunikation till Användarna själva, används endast i syfte att föra statistik för webbtrafik och kommer inte att associeras till någon enskild användare.
Mottagandet av cookies som används på denna webbplats kan av Användarna avbrytas när som helst genom ändring av inställningarna för sin webbläsare eller kan nekas från början av avtalsförhållandet på samma sätt.

7.5 Användarnas personuppgifter kommer att behandlas för hand eller med elektroniska hjälpmedel som garanterar, i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in och kommuniceras, säkerhet och sekretess, samt för att förhindra obehörig åtkomst till data, som är absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in.

7.6 Data kommer att behandlas på Innehavarens rättsliga och operativa högkvarter samt på Bravofly Rumbo Groups serverfarm i Haarlem, Nederländerna och av de parter till vilka sådana uppgifter får överlämnas.

7.7 Utöver ovanstående specifikationer om navigationsuppgifter kommer användarnas personuppgifter att användas till följande syfte:
A. för insamling, lagring och bearbetning i syfte att upprätta och hantera, i operativa och administrativa termer, avtalsförhållandet kopplat till leveransen av tjänsten;
B. att kommunicera genom e-mail, telefon eller SMS inom avtalsförhållandet, inklusive meddelanden gällande dess förlopp;
C. att följa lagstadgande eller regleringsskyldigheter;
D. för insamling, lagring och bearbetning för att utföra anonyma och/eller aggregerade statistiska analyser;
E. i fall som tillåts enligt lag och om det inte finns någon invändning från användaren, kan dataansvarig skicka reklammaterial via e-post eller annat likvärdigt elektroniskt kommunikationsmedium, avseende motsvarande produkter och tjänster eller liknande produkter eller tjänster som erbjuds på hemsidan. Dataansvarig kan skicka nämnt reklammaterial till användaren på ett personligt sätt vid några tillfällen och med undantag för den italienska marknaden;
F. utan att det påverkar tillhandahållandet av ovanstående avsnitt E), och endast med användarens uttryckliga samtycke för sändning av dataansvarig via e-post, telefon, post, SMS eller MMS av de bästa erbjudandena på produkter och tjänster som tillhandahålls av dataansvarig eller hans partners eller kommersiella samarbetspartners som är verksamma inom följande sektorer: turist och fritid, nöje, ny teknik, mode, dekoration och konsumtionsvaror, mat och dryck, finans, banker, försäkringsbolag, energi, miljö, kommunikation, masskommunikationsmedia, fastigheter, läkemedelssektorn, kläder och textilier, utbildning, energi, publikationer och ledare, IKT, detaljhandel, sport, telekommunikationer och tjänster i allmänhet, kan dataansvarig vid vissa tillfällen och med undantag för den italienska marknaden informera användaren på ett personligt sätt om de bästa tillgängliga erbjudandena och anpassa dem till hans eller hennes smak och preferenser.

7.8 Underlåtenhet att uppge sina personuppgifter kan leda till omöjlighet för Användaren att dra nytta av önskad prestanda som krävs i förhållande till de ändamål som anges i punkterna A) och B) i artikel 7.7 och oförmåga för Innehavaren att tillhandahålla Tjänsten på korrekt sätt och uppfylla sina avtalsrättsliga skyldigheter enligt villkoren. Behandlingen av sådana uppgifter för de syften som anges i punkt A, B, C, D och E samt i artikel 7.7 kräver inte begäran om samtycke.
Lämnande av personuppgifter för det ändamål som uppges i punkt F) i artikel 7.7 är valfria. Databehandling för de ändamål som anges i punkt F) i artikel 7.7, kräver medgivande av den berörda personen. Användarens underlåtelse att tillhandahålla sina data eller ge samtycke till dessa ändamål innebär att, med förbehåll för punkt E), att Innehavaren inte kan skicka sina erbjudande som avses i punkt F) i artikel 7.7 till Användaren.

7.9 Innehavaren kommer att se till att alla personuppgifter som lämnas därtill inte avslöjas och behandlas på ett sådant sätt som garanterar säkerheten och sekretessen, samt obehörig åtkomst till dessa. Personuppgifter och information som tillhandahålls av Användarna kan komma att kommuniceras, för de ändamål som anges ovan, till följande parter:
- bolagets anställda och/eller samarbetspartners som utför stöd och rådgivning till Innehavaren inom sektioner som Administration, Produkter, Juridik, Kundvård, Informationssystem liksom de som ansvarar för att upprätthålla företagets nätverk, hårdvaru- och mjukvaruutrustning.
- flygbolg, hotell, biluthyrningsfirmor, försäkringsbolag, researrangörer och andra parter till vilka uppgifterna är nödvändiga att kommunicera för genomförandet av dessa kontrakt. Observera att flygbolagen är skyldiga, i enlighet med de bestämmelser som infördes i USA och i andra länder, att göra det möjligt för tull- och gränsmyndigheter att ta del av passagerarinformation. Därför kan information om användaren och dennes resande samlas in och kommuniceras till berörda myndigheter i de länder som berörs av Användarens resväg, om så krävs enligt gällande branchregler.
- parter vars rätt att komma åt data är erkänd av lagbestämmelser eller på order som utfärdats av berörda myndigheter;
- parter som delegerats och/eller utsetts av Innehavaren att bedriva verksamhet med anknytning till leveransen av Tjänsten.
En lista med de parter till vilka Användarnas personuppgifter kan lämnas finns åtkomliga hos BravoNext, genom att skriva till följande adress: privacy@lastminutegroup.com.

7.10 Genom att skicka en skriftlig begäran till Innehavaren, kan användaren: (i) av Innehavaren erhålla en bekräftelse på förekomsten av sina personuppgifter; (ii) få information om källan för sina data, syfte och metoder för databehandling samt vilken logik som tillämpas när data bearbetas på elektronisk väg; (iii) erhålla närmare detaljer om Innehavaren och de ansvariga; (iv) erhålla information om parterna eller kategorier av parter till vilka personuppgifter kan överlämnas till, eller till de som kan komma att bli medvetna om detta i deras egenskap av utsedd representant för landet, registerförare eller person med liknande ansvar; (v) erhålla annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats i strid mot lagen, uppdatering, rättelse eller om intresse finns, integration av dennes uppgifter och (vi) erhållande av ett intyg om att de operationer som avses i punkt (v) ovan har kommit till kännedom, även när det gäller dess innehåll, till dem vilka sådana uppgifter har lämnats eller distribuerats, om detta inte visar sig omöjligt eller innebär en uppenbart oproportionerlig användning av resurser i jämförelse med skyddad rättighet; (vii) vara föremål för databehandling, helt eller delvis, av legitima själ; (viii) vara föremål för databehandling för sändelse av reklam, säljmaterial eller för marknadsundersökningar. Ovanstående förfrågningar måste skickas till BravoNext SA’s adress privacy@lastminutegroup.com.
Genom att skicka en uttrycklig skriftlig begäran via e-post , kan användaren också erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter eller erhålla annullering i den utsträckning som lagen tillåter.
För att inte erhålla ytterliggare kampanjerbjudande eller andra kommersiella erbjudande från innehavarna, kan användaren, förutom att utöva dessa rättigheter, också följa den enkla proceduren som aktiveras genom länken ”Avbeställning” som finns i alla kommersiella meddelanden som skickas av innehavarna.

Användarvillkor

» Privacy